1906

1907

1908

1909

1910

FASTRE Mathias Jos+

KAISER Nikolaus

KAISER Nikolaus

KAISER Nikolaus ¯

PETERS Arthur

KAISER Nikolaus

PETERS Arthur***

PETERS Arthur***

PETERS Arthur ***

WETZLAR Robert

PETERS Arthur***

WETZLAR Robert

WETZLAR Robert

WETZLAR Robert

BECKER Theophil***

WETZLAR Robert

DELANUIT Jakob

BECKER Theophil***

BECKER Theophil***

KRANTZ Johann Justus

DELANUIT Jakob

BECKER Theophil***

KRANTZ Johann Justus

KRANTZ Johann Just

GANSER Johann

BECKER Theophil***

KRANTZ Johann Justus

GANSER Johann

GANSER Johann

PETERS Alfred

KRANTZ Johann Justus

GANSER Johann

PETERS Alfred

PETERS Alfred

LEUSCH Heinrich

GANSER Johann

WARLIMONT Richard

TONNAR Alfred***

TONNAR Alfred ¯

ASTEN Oscar v

WARLIMONT Richard

PETERS Alfred

LEUSCH Heinrich

LEUSCH Heinrich

JEUCKENS Joseph +

PETERS Alfred

TONNAR Alfred ***

ASTEN Oscar v

ASTEN Oscar v

VANDENESCH Hubert

TONNAR Alfred ***

LEUSCH Heinrich

KOCH Hermann ***

KOCH Hermann ¯

NELLESSEN Hubert

LEUSCH Heinrich

ASTEN Oskar v

JEUCKENS Joseph

JEUCKENS Joseph

GILLES Hubert Arnold

ASTEN Oskar v

KOCH Hermann

VANDENESCH Hubert

VANDENESCH Hubert

KIRSCH Gerhard

KOCH Hermann

JEUCKENS Joseph

NELLESSEN Hubert

NELLESSEN Hubert

SPIESS August

JEUCKENS Joseph

VANDENESCH Hubert

GILLES Hubert Arnold

GILLES Hubert Arnold

KROPPENBERG Karl

VANDENESCH Hubert

FETTWEIS Rudolf ¯

KIRSCH Gerhard

KIRSCH Gerhard

MAYER Alexander***

FETTWEIS Rudolf

NELLESSEN Hubert

SPIESS August

SPIESS August

RÜTGERS Joseph*

NELLESSEN Hubert

GILLES Hubert Arnold

KROPPENBERG Karl

KROPPENBERG Karl

RINCK Richard

GILLES Hubert Arnold

KIRSCH Gerhard

KLEIN Friedrich ¯

MAYER Alexander

JOHAE Karl

KIRSCH Gerhard

SPIESS August

MAYER Alexander

RÜTGERS Joseph*

ZIMMERMANN Emil

SPIESS August

KROPPENBERG Karl

RÜTGERS Joseph*

RINCK Richard

LÜCHEM Franz***

KROPPENBERG Karl

KLEIN Friedrich ***

RINCK Richard

JOHAE Karl

HOMBERG Iwan

KLEIN Friedrich ***

ZUMKLEY Franz

JOHAE Karl ­

ZIMMERMANN Emil

FRANKEN Caspar

ZUMKLEY Franz

MAYER Alexander

ZIMMERMANN Emil ­

LÜCHEM Franz

HERMANNS Heinrich

MAYER Alexander

RÜTGERS Joseph *

LÜCHEM Franz ­

HOMBERG Iwan

MENNICKEN Heinrich

RÜTGERS Joseph *

RINCK Richard ­

HOMBERG Iwan ­

 

MOCKEL Wilhelm­